Example 1 - Yêu cầu:
1. Nếu thời gian trước 17h thì hiện hình mặt trời, nếu sau 17h thì hiện hình mặt trăng.
2. Sử dụng cấu trúc if/else trong template.


Kết quả:

Thời gian hiện tại: 21h