Example 2 - Yêu cầu:
1. Lặp lại nội dung theo số lần được cấu hình.
2. Sử dụng cấu trúc block trong template.
Cú pháp:
{d:block loop=5}
... Nội dung cần lặp ...
{d:/block}
Trong đó:
{d:block}/{d:/block}: là cú pháp mở/đóng khối
loop: là số lần lặp.


Kết quả:
Nội dung cần lặp lại 20/02/2020 09:55:03
Nội dung cần lặp lại 20/02/2020 09:55:03
Nội dung cần lặp lại 20/02/2020 09:55:03
Nội dung cần lặp lại 20/02/2020 09:55:03
Nội dung cần lặp lại 20/02/2020 09:55:03